11 krachtige gebeden voor relatieherstel (2023)

Een slechte relatiebreuk kan ervoor zorgen dat je je gekwetst en gebroken voelt. Deze krachtige gebeden voor relatieherstel zullen je aanmoedigen om het goed te maken en een weg naar genezing te vinden.

Gebed voor herstel van relaties
Hemelse Vader, dank u dat u groot en overvloedig in kracht bent, uw begrip is onmetelijk. Hoor mijn gebed voor relatieherstel. Breng vriendelijkheid als er vijandigheid is. Breng zachtheid als er een conflict is. Waar zonde is, breng alstublieft vergeving. U bent de God van verzoening, help me alstublieft te vertrouwen op uw herstellende kracht. U bent de God van volharding en bemoediging. Help me om in harmonie met anderen te leven, zodat we samen met één stem Jezus Christus kunnen verheerlijken. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Verzoeningsgebed
Heer Jezus Christus, dank U dat U alle dingen hebt gemaakt en in U alle dingen samenhoudt. Door uw bloed heeft u verzoening gebracht tussen de mensheid en God, en u hebt ons dezelfde bediening van verzoening gegeven. Mag ik werken aan de vrede en het herstel van relaties die moeilijk zijn geworden. Herinner me eraan dat geen enkele relatie je genezende kracht te boven gaat. Je bent in staat om veel meer te doen dan ik vraag of denk, volgens de kracht die in mij aan het werk is. U zij glorie door alle generaties heen, voor eeuwig en altijd. In uw machtige naam, Amen.

Gebed voor vrede en herstel
Koning der Koningen, Heer der Heren, dank u dat u oneindige rijkdom aan wijsheid, goedheid en macht bezit. Breng vrede in al mijn relaties Heer. Help mij te werken aan het herstel van verbroken relaties. Zegen mij met uw liefde, opdat ik van anderen kan houden die mij pijn hebben gedaan. Zegen mij met uw vrede, opdat ik kalmte kan brengen in plaats van vertrouwen. Moge U, Heer, mij laten groeien en overvloedig laten zijn in liefde voor anderen. Moge u mijn hart als onberispelijk in heiligheid voor u vestigen. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Vergeving en troostgebed
Trouwe Vader, dank u dat uw woord mijn ziel doet herleven, wijsheid aan mijn geest geeft en vreugde in mijn hart voortbrengt. Herstel mijn relaties die door de zonde zijn beschadigd. Als ik tegen anderen heb gezondigd, help me dan om berouw te hebben en om vergeving te vragen. Als anderen tegen mij hebben gezondigd, help me dan om te vergeven, net zoals u mij heeft vergeven. Moge de Heer Jezus Christus, die mij heeft liefgehad en mij door genade eeuwige troost en goede hoop heeft gegeven, mijn hart troosten en mij sterken in elke goede gedachte, woord en daad. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Oprecht liefdesgebed
Machtige God, dank u dat uw woord mijn ogen verlicht, mijn ziel zuivert en mij bewaart voor het eeuwige leven. Uw woord zegt dat we oprecht van elkaar moeten blijven houden, aangezien liefde een groot aantal zonden bedekt. Dank u dat uw liefde mijn zonde heeft bedekt. Ik bid dat u mij met dezelfde liefde voor anderen wilt vervullen, zodat ik relaties die door de zonde zijn aangetast, kan herstellen. Je hebt van me gehouden en hebt me van mijn zonden bevrijd door het bloed van Jezus. U zij glorie en heerschappij voor eeuwig en altijd. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Gebed voor conflictoplossing
O Heer mijn God, dank u dat u mijn altijd aanwezige hulp bent in tijden van nood. U zei dat ik mijn vijanden moest liefhebben en bidden voor degenen die mij vervolgen. In vriendschappen die stuk zijn gegaan, bid ik dat je me wilt helpen lief te hebben. In relaties die in conflict zijn, zou je me willen helpen om te bidden. Hoor mijn gebed voor het herstel van mijn relaties. Moge uw vrede in mijn hart zijn, uw genade in mijn woorden, uw liefde in mijn handen en uw vreugde in mijn ziel. Door Jezus Christus, onze Heer, Amen.

Compassie gebed
Heer, mijn Rots en Verlosser, dank u dat u genadig en medelevend bent, langzaam tot woede en overvloedig in liefde. Bescherm me alsjeblieft tegen bitterheid in een moeilijke relatie. Moge uw genade herstel brengen. Bescherm me alsjeblieft tegen woede en vul me met je liefde en mededogen. Laat mij een vat zijn dat tot overlopen gevuld is met uw liefde. Moge U, de God van alle genade, die mij door Christus Jezus tot eeuwige heerlijkheid heeft geroepen, mij heilig, sterk en vervuld van vrede maken. U zij glorie en eer voor eeuwig en altijd. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Herstel en genezing gebed
Liefhebbende Vader, dank u dat uw woord krachtig en effectief, levend en actief is. U hebt beloofd dat ik me nergens zorgen over hoef te maken, maar dat ik in elke situatie mijn verzoeken aan God moet voorleggen. Ik verhef vandaag mijn relatie voor u Heer en vraag u om herstel en genezing te brengen. Vervang mijn angst door vertrouwen in jou. Moge uw vrede, die alle verstand te boven gaat, mijn hart en mijn gedachten bewaken in Christus Jezus. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Gebed voor een gezonde relatie
Vrijgevige Vader, dank u dat u mij kent en van mij houdt. Je kent de moeilijkheden en druk in mijn relatie. U hebt gezegd dat aan degenen die vragen, het zal worden gegeven, aan degenen die zoeken, zal het worden gevonden en aan degenen die kloppen, zal de deur worden geopend. hoor mijn gebed terwijl ik je vraag om krachtig in mijn relatie te bewegen. Je houdt van me en zal altijd doen wat het beste voor me is. Gezonde relaties zijn mogelijk dankzij uw liefde en gratie. Laat me op je vertrouwen. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Transformatie gebed
Barmhartige Vader, dank u dat u al mijn behoeften kent. U hebt beloofd dat wanneer ik door het water ga, u bij mij zult zijn, de rivieren zullen mij niet overspoelen, het vuur zal mij niet verbranden. Breng vrede in het conflict in mijn relatie. Breng vriendelijkheid naar de harde woorden. Breng mededogen naar de hardheid van het hart. Transformeer mijn relatie en maak het vruchtbaar en levengevend. Hoor mijn gebed, vandaag Heer. Mogen de woorden van mijn mond en de overpeinzingen van mijn hart aanvaardbaar zijn in uw ogen. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Herstel gebed
Hemelse Vader, dank u dat ik nergens anders heen kan dan uw aanwezigheid. Vul mijn relatie met de vrede die voortkomt uit uw aanwezigheid. Uw woord zegt dat mijn geloof nooit beschaamd zal worden als ik op u vertrouw. Geef me vertrouwen in uw vermogen om elke relatie te herstellen. Help me alstublieft om met heel mijn hart op u te vertrouwen. U bent de Soevereine Koning der koningen en Heer der heren, die alleen onsterfelijkheid heeft, die in een ongenaakbaar licht woont. U zij eer en eeuwige glorie. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Er zijn verschillende manieren om conflicten op te lossen. Deze video van Rick Warren moedigt je aan om de juiste techniek te vinden om je relatie te herstellen.

Meest populaire gebeden per onderwerp

Voor moeilijke tijden
Voor financiële welvaart
Voor lichamelijke gezondheid
Voor emotionele gezondheid
Voor bescherming
Voor een huwelijk
Voor baby's en zwangerschap
Voor familie
Voor geestelijke oorlogsvoering
Voor geestelijke gezondheid
Voor een dood
Voor de werkplek
Voor het slapen gaan

Ontvang ons gratis gebedsdagboek van 10 weken

Ons gebedsdagboek van 10 weken leidt je door je dagelijkse gebeden en helpt je bij het plannen van je gebedsweek. Het is helemaal gratis. Jij kan

klik hier om het nu te krijgen

.

11 krachtige gebeden voor relatieherstel (1)

Auteur bio
Natalie Regoli is een kind van God, een toegewijde echtgenote en moeder van twee jongens. Ze heeft een Master's Degree in Rechten van de Universiteit van Texas. Natalie heeft in verschillende nationale tijdschriften gepubliceerd en is al 18 jaar advocaat.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated: 15/09/2023

Views: 6231

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.