25 Belang van Jummah in de islam (vrijdag belang) - AZislam.com (2023)

Van de zeven dagen in de islam is er één bepaalde dag die Allah heeft genoemd als een zeer belangrijke dag. Overdag wordt de speciale genade van Allah verleend, gratis voor iedereen die erom vraagt. Voor elke goede daad die we doen, vermenigvuldigt Allah de beloningen. Die ene bepaalde dag is Jummah.

Allah de Almachtige heeft in de Heilige Koran gezegd:

"We hebben de mens zeker in moeilijkheden gebracht."- Al Balad (90:4)

Door de ontberingen die de mens met zich meebrengt, vergeten ze vaak de tijdrotatie, inclusief de namen van de dagen. Jummah is door Allah gemaakt om de mens aan Zijn bestaan ​​te herinneren. Van alle dagen heeft Allah Jummah speciaal aangevraagd als de dag waarop Zijn dienaren hem gedenken.

Jummah is de zesde dag van de week. Volgens de Arabische literatuur, Jummah ofal Jumu'ahzijn afgeleid vanhet publiekals wortel betekent verzamelen, verzamelen, verenigen, tellen en combineren. De betekenis van Jummah zelf is eenheid, vriendschap, harmonie (al ulfa), en ontmoeting (al ijtima). Hoewel alle dagen van de week eigenlijk hetzelfde zijn, is Jummah in de islam inderdaad bijzonder. Net zoals zaterdag speciaal is voor joden en zondag voor christenen. Wat maakt Jummah speciaal en anders dan alle andere dagen? Hier zijn het belang van Jummah in de islam.

1. Jummah is de beste van de dag

De Boodschapper van Allah beschouwt Jummah zelf als de beste van de dag, en dat is wat Jummah speciaal maakt. Het was de dag waarop de vader van de mensheid, de profeet Adam (AS), schiep en op dezelfde dag uit Jannah werd verdreven.

Zoals overgeleverd door Abu Hurairah, zei de Boodschapper van Allah (SAW): 'De beste dag waarop de zon is opgekomen is vrijdag. Adam werd op vrijdag geschapen en daarop ging hij het paradijs binnen en daarop werd hij daaruit verdreven. Het Uur zal alleen op vrijdag worden vastgesteld.”– Moslim.

2. Jummagebedverplichting voor elke man in de islam

Een speciaal ding over Jummah is het Jummah-gebed. Het gebed was een directe instructie van Allah aan Zijn dienaren, en het moet vervuld worden, vooral voor mannen. Hoe druk je het ook hebt, laat ze allemaal achter zodra je de oproep hebt gehoord.

(Video) THE IMPORTANCE OF FRIDAY IN THE LIFE OF A MUSLIM

“O jullie die geloven! Wanneer de oproep wordt aangekondigd voor deSalatkom op vrijdag ter nagedachtenis aan Allah en stop met zakendoen. Dat is beter voor je als je het maar weet.”- Al Juma'a (62:9).

Lees ook:Soorten Sunnah-gebeden

3. Alle gebeden worden verhoord

Bid in Jummah en Allah zal het je schenken. Profeet Mohammed (SAW) benadrukt deze ene specialiteit van vrijdag.

"Van Abu Hurairah die zei: Abu al Qaasim (SAW) zei: 'Op vrijdag is er een uur waarop, als een moslim toevallig op dat moment bidt en Allah om iets goeds vraagt, hij het hem zal geven.'– Bukhari en Muslim.

Men geloofde dat het specifieke uur de tijd was vanaf het moment dat de imam op de mimbar zit tot het einde van het gebed.

4. Liefdadigheid in Jummah is beter

Jummah is de beste dag om de goede daden te doen. Elke goede daad die een moslim op een dag doet, zal worden beloond. Een van de goede daden is liefdadigheid (sadaqah).

Ibn al-Qayyim zei:“Het goede doel geven van de vrijdag met betrekking tot de rest van de week is de beste dag om dat te doen. Dit is vergelijkbaar met de superioriteit van het geven van liefdadigheid tijdens de Ramadan ten opzichte van de rest van de maanden.”

Lees ook:Reinheid in de islam

[AdSense-B]

(Video) Secrets About Friday Prayer You Didn't Know | Mufti Menk

5. Allah vergeeft onze zonden van die vrijdag en de volgende

Een van de dagen waarop zonden worden vergeven is i vrijdag, de Profeet (vzmh) zei het zelf. Zoals overgeleverd door Salmaan (RA),

“Elke man die Ghusl verricht op vrijdag, parfumeert zichzelf als hij parfum heeft, draagt ​​zijn beste kleren, gaat dan naar de moskee en verricht zoveel gebeden als hij wil zonder iemand kwaad te doen, en luistert dan rustig terwijl de Imaam spreekt totdat hij het gebed verricht, zullen al zijn zonden tussen die vrijdag en de volgende worden vergeven.”– Bukhari.

6. Moslim stierf op vrijdag zal worden beschermd tegen het proces van het graf

Vrijdag is de dag van barmhartigheid in de islam. Allah's genade komt niet alleen tot de levenden die gedurende de dag goede daden verrichten, maar ook voor moslims die op die bepaalde dag zijn overleden. De Profeet (SAW) zei:

“Elke moslim die sterft tijdens de dag of nacht van vrijdag zal door Allah worden beschermd tegen de beproeving van het graf.”- Tirmidhi en Ahmad.

Lees ook:Beste tijd om dua te doen

7. Allah verheerlijkt Zijn dienaren op vrijdag

Van Anas bin Malik (RA) zei hij over een vers van Allah in de Koran:

"Ze zullen daarin hebben wat ze maar willen, en bij ons is meer."– Qaf (50:35)

Hij zei,"Allah verheerlijkt hen (in Jannah) op vrijdag."

(Video) Secrets About Friday Prayer You Didn't Know | Mufti Menk

8. Dagen van Allah's genade

De Boodschapper van Allah (SAW) praat over de specialiteit van Jummah:

[AdSense-A]“Salman Al-Faarasee (RA) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (SAW) zei:
'Wie op vrijdag een bad neemt, reinigt zichzelf zoveel als hij kan, gebruikt dan zijn (haar)olie of parfumeert zichzelf met de geur van zijn huis, gaat dan verder (voor het Jumu'ah-gebed) en scheidt niet twee zittende mensen samen (in de masjid), bidt dan zoveel als (Allah heeft) voor hem geschreven en zwijgt terwijl de Imam de Khutba levert, zijn zonden tussen het heden en de laatste vrijdag zullen vergeven worden'.”– Bukhari.

9. Elke stap naar de moskee voor het Jummah-gebed wordt beloond

Van Aws bin Aws al Thaqafi (RA) zei hij:"De Boodschapper van Allah (SAW) zei: 'Degene die Ghusl doet op vrijdag en ervoor zorgt dat (zijn vrouw) Ghusl doet, en vroeg op pad gaat, dicht bij de imam komt en luistert en stil blijft, voor elke stap die hij zet zal hij beloond worden metvastenen qiyaam bidden gedurende een jaar'.”– Tirmidhi.

Lees ook:Soorten Salat-gebeden

10. Jummah is de heilige dag voor moslims

Een van de belangrijke aspecten van Jummah in de islam is overgeleverd door Abu Huraira, de profeet Mohammed (saw) zei:“…En Allah keerde zich naar ons toe en leidde ons naar de vrijdag (als gebedsdag) voor ons. In feite maakte Hij (Allah) vrijdag, zaterdag en zondag (als gebedsdagen). In deze volgorde zouden zij (Joden en Christenen) na ons komen op de Dag der Opstanding. Wij zijn de laatste van (de Ummahs) onder de mensen in deze wereld en de eersten onder de schepselen die worden beoordeeld op de Dag der Opstanding. In één overlevering moet het onder hen worden beoordeeld.”– Moslim.

11. De meester van alle dagen

Profeet Mohammed (SAW) zei eens over Jummah als een dag beter dan alle dagen, inclusief de dag van al-Fitr en de dag van al-Adha,“In de ogen van Allah (swt) is vrijdag de heer der dagen. Het is waardevoller dan de dag van al-Adha en de dag van al-Fitr (Eid-ul-Fitr en Eid-ul-Adha).”– Bukhari.

Lees ook:Voordelen van bidden in de moskee

12. De meest waardevolle dag

Profeet Mohammed beschreef Jummah als de meest waardevolle dag,“Vrijdag is de meest waardevolle dag. Vrijdag is waardevoller dan eid-dagen en de ashura-dag. Vrijdag is de eid van Mumins in de wereld en in jannah (hemel).”-Riyadun Nasihin.

13. Jummah is de beste van alle dagen

Overgeleverd van Abu Lubaabah ibn 'Abd al-Mundhir zei: De Profeet (SAW) zei: "

“Vrijdag is de meester van de dagen en de grootste van hen bij Allah. Het is groter voor Allah dan de dag van al-Adha en de dag van al-Fitr. Het heeft vijf kenmerken: op deze dag schiep Allah Adam, daarop zond Hij Adam naar de aarde, daarop deed Allah Adam sterven, daarop is er een tijd dat een persoon Allah nergens om vraagt, maar Hij geeft het aan hem, zolang hij niet om iets haram vraagt, en daarop zal het Uur beginnen. Er is geen engel die dicht bij Allah is, geen hemel, geen aarde, geen wind, geen berg en geen zee die niet bang is voor vrijdag.”- Ibn Majah.

Lees ook:Voordelen van Tahajjud-gebed

14. Alle engelen wonen het Jummah-gebed bij

Overgeleverd door Abu Huraira, zei de Profeet (SAW):"... Wanneer de imam naar buiten komt (voor Jumua-gebed) vouwen zij (d.w.z. engelen) hun papieren op en luisteren naar de Khutba."– Bukhari.

15. Jummah is de dag waarop het Hellevuur niet wordt ontstoken

Van Abu Qatadah, Profeet (SAW) is het enige gebed op het midden van de dag, waar de zon precies boven het hoofd van de mens staat, alleen het Jummah-gebed. Op de dag dat het Hellevuur niet wordt ontstoken.

Meer belang van Jummah op vrijdag

  • Elke moslim zou kunnen bidden voor goederen tot Allah, en Allah zal het hem geven.
  • Op Jummah zullen dieren tegen elkaar zeggen: 'Vrede zij met u, vandaag is het vrijdag'.
  • Wie vroeg komt voor het Jummah-gebed op vrijdag, krijgt een kameel aangeboden (als offer).
  • Terwijl de volgende die komen een koe, ram, kip en ei krijgen aangeboden.
  • Adam werd op Jummah naar de aarde gestuurd en stierf op de dag van Jummah.
  • De trompet die de apocalyps markeerde (Doom Day) zal worden geblazen in Jummah.
  • De aarde is gemaakt op Jummah en zal worden afgesloten in Jummah.
  • Allah zal moslim verlichten van een Jummah tot de volgende Jummah als hij Al Kahf reciteert.
  • Zendt veel zegeningen naar de profeet Mohammed (SAW), en wie het ook doet, zal het dichtst bij hem zijn op de Dag des Oordeels.
  • Jummah is de dag waarop vasten verboden is.

Dat is het belang van Jummah in de islam. Mogen we allemaal ons best doen om Allah te aanbidden en onze zegeningen naar Zijn Boodschapper (SAW) te sturen en Jannah zal in het Hiernamaals worden verleend.

islamitisch belangislamitische infojummahJummah Belangjummah gebed

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Velia Krajcik

Last Updated: 11/11/2023

Views: 5704

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Velia Krajcik

Birthday: 1996-07-27

Address: 520 Balistreri Mount, South Armand, OR 60528

Phone: +466880739437

Job: Future Retail Associate

Hobby: Polo, Scouting, Worldbuilding, Cosplaying, Photography, Rowing, Nordic skating

Introduction: My name is Velia Krajcik, I am a handsome, clean, lucky, gleaming, magnificent, proud, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.