25 krachtige gebeden voor genezing, troost, herstel en kracht (2023)

Er zijn geen garanties in het leven. We zullen geconfronteerd worden met vele momenten van beproeving en pijn die van ons vereisen dat we de Heer zoeken als onze toevlucht en kracht. Deze krachtige gebeden voor genezing, troost, herstel en kracht zullen je de aanmoediging geven die je zoekt in je uur van nood.

Helend gebed
Hemelse Vader, verhoor mijn gebed om genezing. Dank u dat u de opstanding en het leven bent, de dood heeft geen macht over u. Uw woord zegt dat u de kreten zult zijn van allen die u aanroepen. U zegt dat u uw woord zult uitzenden en hen zult genezen. Vergroot mijn geloof dat ik een beroep kan doen op uw onfeilbare liefde voor de genezing en het herstel die ik nodig heb. Heer, zegen mij en bewaar mij, laat uw gelaat over mij schijnen. Draai je gezicht naar me toe en geef me vrede. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Herstel gebed
Hemelse Vader, u zegt dat ik u moet vragen om alles wat ik nodig heb. Aan wie erom vraagt, zal het gegeven worden. Voor wie zoekt, zal gevonden worden. Voor wie klopt, zal de deur opengaan. Ik vraag je vandaag om genezing en herstel. U bent de God van alle hoop en daarom kijk ik naar u in mijn tijd van nood. U bent de genezende God, breng alstublieft genezing. Jij bent de Trooster, breng alsjeblieft troost. Jij bent de bron van levend water, help me het leven in al zijn volheid in jou te vinden. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Herstel mijn gezondheidsgebed
Machtige God, dank u dat u mijn rots en vesting bent, ik kan altijd toevlucht bij u vinden. U hebt gezegd dat u de God bent die mijn zonden vergeeft en mijn ziekte geneest, mijn leven verlost van de put en mij kroont met liefde en mededogen. Hoor mijn gebed terwijl ik uw machtige naam aanroep en herstel mij in volledige gezondheid. Noch dood of leven, engelen of heersers, huidige of toekomstige dingen, hoogte of diepte, of wat dan ook in de hele schepping, zal mij kunnen scheiden van uw liefde. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Kracht voor het vermoeide gebed
O Heer, mijn God, dank u dat u al mijn behoeften kent. U hebt beloofd dat u de vermoeiden kracht zult geven en de kracht van de zwakken zult vergroten. Help me alsjeblieft om uit je kracht te putten als ik me zwak voel, om je genezing te ontvangen als ik pijn voel en om je troost te kennen te midden van mijn nood. U bent de God van volharding en bemoediging. Help me om in perfecte harmonie met u te leven en u te verheerlijken met mijn gedachten, woorden en daden. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Gebed voor duurzame kracht
Schepper God, je hebt een wereld gemaakt zonder ziekte, pijn of dood, maar vanwege de zonde hebben ze invloed op iedereen in de wereld. Ik heb geen controle over de dingen die me overkomen, ik moet me aan je vastklampen. Terwijl ik gezondheidsproblemen ervaar, word ik eraan herinnerd hoe afhankelijk ik ben van uw ondersteunende kracht. Je kunt mijn lichaam gezond maken en mijn botten genezen. Je kunt mijn kracht herstellen, je kunt me hoop geven in mijn strijd. Dank u dat ik elk aspect van mijn leven in uw liefdevolle handen kan toevertrouwen. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Ondersteun mij gebed
Liefhebbende Vader, dank u dat u de bron bent van alle ware levensvreugde. Je hebt gezegd dat ik niets te vrezen heb als je bij me bent. Met jou aan mijn zijde zal ik niet ontmoedigd zijn, je zult me ​​sterken en genezen, je zult me ​​steunen met je rechtvaardige rechterhand. Breng me alstublieft weer gezond, Heer. U bent de God van hoop. Vervul mij met alle vreugde en vrede in het geloven, opdat ik door de kracht van de Heilige Geest overvloedig mag zijn in hoop. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Genezingskracht gebed
Heer Jezus Christus, dank u dat u trouw bent om al uw beloften na te komen. De Bijbel zegt dat je mijn pijn hebt genomen, je hebt mijn lijden gedragen, je bent doorboord vanwege mijn overtredingen, je bent verpletterd vanwege mijn ongerechtigheden, je straf brengt me vrede en door je wonden ben ik genezen. Laat mij worden hersteld door uw genezende kracht. Moge de genade van de Here Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest altijd bij mij zijn. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Verlicht mijn pijngebed
Heer Jezus Christus, Koning der Koningen, U hebt alle dingen geschapen en U onderhoudt alle dingen. Verzacht mijn pijn en versterk me als ik me niet in staat voel om door te gaan. U zegt dat het gebed van een rechtvaardig persoon krachtig en effectief is. Herinner me eraan dat mijn zonden zijn verzoend en dat ik bekleed ben met uw volmaakte gerechtigheid. Ik bid op basis van vertrouwen in uw gerechtigheid, niet de mijne. In uw genade Heer, hoor mijn gebed en keer uw gezicht naar mij toe. Uw kracht is groot genoeg om elke ziekte te genezen en ik vraag u om uw genezende hand naar mij uit te steken. In uw machtige naam. Amen.

Volheid van het Leven Gebed
Eeuwige Vader, dank u dat u mijn schild en mijn kracht bent. Je hebt gezegd dat je de macht hebt om mijn gezondheid te herstellen en me een vol leven te geven. In uw liefde zult u mij behoeden voor vernietiging. Genees mij en gebruik mijn tijd van lijden om mijn geloof in jou te vergroten. Moge Christus door het geloof in mijn hart wonen, zodat ik, geworteld en gegrondvest in de liefde, de kracht mag hebben om de liefde van Christus te kennen die de kennis te boven gaat. Moge ik vervuld zijn met alle volheid van jou. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Troostgebed
Geweldige Raadgever, dank u dat u mij nooit zult verlaten of in de steek zult laten. Je hebt beloofd dat je over me waakt en dat je me zult genezen. U hebt gezegd dat u begeleiding zult brengen en troost zult brengen aan hen die in angst verkeren. Breng mij vrede en genezing, Heer. Dank u dat u altijd dichtbij bent en uw oor klaar is om mijn gebed te horen. Je bent in staat om veel meer te doen dan ik vraag of denk, volgens de kracht die in mij aan het werk is. U zij glorie door alle generaties heen, voor eeuwig en altijd. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Helend Aanrakingsgebed
Genezende God, dank u dat u mijn gebeden hoort en beantwoordt. De Bijbel zegt dat u in al mijn behoeften zult voorzien naar de rijkdom van uw heerlijkheid in Christus Jezus. Kijk vandaag naar mijn fysieke, emotionele en spirituele behoeften Heer en reik uit met uw helende aanraking. Herinner me eraan dat er niets is dat ik tegenkom dat buiten je macht ligt en dat er niets is dat ik heb gedaan dat me buiten het bereik van je liefde heeft gebracht. Moge uw vrede, die alle verstand te boven gaat, mijn hart en mijn gedachten bewaken in Christus Jezus. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Geen tranen meer gebed
Trouwe Vader, dank u dat u mij kent en van mij houdt. Uw woord zegt dat er een dag zal komen waarop u elke traan uit mijn ogen zult vegen. Op die dag zal er geen huilen, pijn, zonde of dood meer zijn. Geef me de kracht om te volharden, en de hoop dat je me troost zult brengen. Moge het woord van Christus rijkelijk in mij wonen en mij in alle wijsheid leren. Wat ik ook doe, in woord of daad, moge ik alles doen in de naam van de Heer Jezus, God de Vader dankend. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Meedogend Godgebed
Heer Jezus Christus, U bent de God van mededogen. Terwijl menigten zich om je heen verzamelden, smeekten ze je om de zieken gewoon de rand van je mantel te laten aanraken. U hebt hen niet weggestuurd, maar met medelijden naar hen gekeken en hen genezen. Ik breng mijn behoefte nu voor je en vraag je om met mededogen te kijken en opnieuw te genezen. Je hebt de kracht om elke situatie om te draaien. Ik roep het uit met het geloof dat weet dat je dezelfde bent gisteren, vandaag en voor altijd. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Hernieuw mijn krachtgebed
Hemelse Vader, dank u dat degenen die op u hopen nieuwe kracht zullen krijgen. Ze zullen op vleugels zweven als adelaars; ze zullen rennen en niet moe worden, ze zullen lopen en niet mat worden. Uw woord brengt leven voor degenen die u horen en gezondheid voor het lichaam voor degenen die u aanroepen. Help me alstublieft om in geloof tot u te bidden dat u slecht hoort. Help me om liefde voor anderen te vergroten en overvloedig te laten zijn. Moge u mijn hart als onberispelijk in heiligheid voor u vestigen. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Vredesgebed
Koning der Koningen, Heer der Heren, dank u dat, ook al loop ik door de donkerste vallei, ik geen kwaad zal vrezen, want u bent bij mij; uw staf en uw staf, zij troosten mij. Herinner me eraan dat uw genade mijn kracht is in tijden van nood, uw liefde is mijn hoop in tijden van nood. U bent de God van vrede. Moge u mij volledig heiligen, en moge mijn hele geest en ziel en lichaam onberispelijk worden bewaard bij de komst van de Here Jezus Christus. Jij, die mij riep, bent trouw tot het einde. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Troost mijn hart gebed
Heer, mijn Rots en Verlosser, dank u dat u wijsheid zult geven aan iedereen die erom vraagt. De Bijbel zegt dat als iemand ziek is, ze hun zonden moeten belijden en voor elkaar moeten bidden dat ze genezen mogen worden. Ik belijd mijn zonden aan U Heer en vraag om uw vergeving. Terwijl ik tot u bid voor mezelf en anderen, laat mij genezen worden. Moge de Heer Jezus Christus, die mij heeft liefgehad en mij door genade eeuwige troost en goede hoop geeft, mijn hart troosten en mij sterken in elk goed werk en woord. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Geef me rust gebed
Alwetende God, dank u dat u allen die vermoeid en belast bent, naar u toe moet komen en u rust zult geven. Uw juk is zacht en uw last is licht. Uw woord zegt dat het gebed van een rechtvaardig persoon krachtig en effectief is. Heer, ik heb geen vertrouwen in mijn eigen gerechtigheid, maar ik ben dankbaar dat ik voor u sta gekleed in Jezus' gerechtigheid. Help me alsjeblieft om voor mijn behoeften te bidden, wetende dat mijn gebeden krachtig en effectief zijn. Jij bent de Koning der eeuwen, onsterfelijk, onzichtbaar, de enige God. U zij eer en glorie voor eeuwig en altijd. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Gebed op volle sterkte
God van het Universum, dank u dat u nabij bent voor allen die u aanroepen, voor allen die u in waarheid aanroepen. Als ik naar het kruis van Jezus kijk, zie ik de dood van de zonde en een leven van gerechtigheid. Mijn genezing wordt gevonden in jouw wonden. Help me alstublieft om weer op volle sterkte te komen. U bent de Soevereine Koning der koningen en Heer der heren, die alleen onsterfelijkheid heeft, die in een ongenaakbaar licht woont. U zij eer en eeuwige heerschappij. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Gebed voor genezing en herstel
Hemelse Vader, uw woord zegt dat als iemand in moeilijkheden zit, hij moet bidden. Als iemand gelukkig is, moeten ze lofliederen zingen en als iemand ziek is, moeten ze bidden in de naam van de Heer Jezus. Ik wil vandaag bidden voor mijn genezing en herstel. U zegt dat het gebed dat in geloof wordt opgezonden de zieke beter zal maken, dus bied ik u dit gebed in geloof aan. Mijn geloof is niet in de kracht van mijn gebed of in iets dat ik kan doen, maar mijn vertrouwen is in uw karakter en kracht. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen

Gebed voor heelheid
Hemelse Vader, dank u dat u voor mij wilt vechten terwijl ik stil blijf, geworteld in u. Ik bid dat je op dit moment zult vechten voor mijn genezing en herstel. Genees me van binnen en van buiten. Genees mijn geest, lichaam en ziel. Help me om overvloedig leven te vinden in uw genade en barmhartigheid. Transformeer mijn leven, Heer. U bent de God van vrede, de grote herder van de schapen. Moge u mij uitrusten met al het goede, zodat ik uw wil kan doen. Werk in mij, opdat ik aangenaam mag zijn in uw ogen. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Herleef mijn geestgebed
Heer Jezus Christus, dank U dat ik me nergens zorgen over hoef te maken, maar in elke situatie moet ik mijn verzoeken aan U voorleggen. Je bent in staat om genezing te brengen. Je bent in staat om mijn kracht te herstellen. Je bent in staat om mijn geest nieuw leven in te blazen. Jij bent in staat om mijn angst weg te nemen. U bent in staat om mij voor struikelen te behoeden en mij met grote vreugde onberispelijk voor de aanwezigheid van uw glorie te presenteren. U, mijn God, zij glorie, majesteit, heerschappij en gezag, voor altijd en nu en voor altijd. In uw machtige naam. Amen.

Naam boven alle namen gebed
Heer Jezus, de naam boven elke andere naam, dank u dat u met mededogen naar uw mensen kijkt. Moge ik zijn als de melaatse die met een eenvoudig geloof naar je toe kwam en om genezing vroeg. Je keek hem liefdevol aan en genas hem. Ik kom nu voor u met hetzelfde geloof in uw kracht en uw barmhartigheid. Mag ik u dankbaar antwoorden. Moge mijn leven gevuld zijn met dankbaarheid voor uw liefde. U hebt van mij gehouden en mij door uw bloed van mijn zonden verlost. U zij glorie en heerschappij voor eeuwig en altijd. In jouw prachtige naam. Amen.

Altijd aanwezig hulpgebed
Hemelse Vader, dank u dat u mijn altijd aanwezige hulp bent in moeilijke tijden. Ik hoor de woorden van Jezus: Wees niet bang, geloof gewoon en je zult genezen worden. Verwijder mijn angst en ongeloof, help me vertrouwen te hebben in uw kracht om genezing en herstel te brengen. Vergroot mijn vertrouwen in jou, zodat ik je duidelijker aan het werk kan zien. Moge ik groeien in de genade en kennis van mijn Heer en Heiland, Jezus Christus. U zij de eer, zowel nu als tot de dag van de eeuwigheid. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Genees het zieke gebed
Heer Jezus Christus, dank u dat u mijn gebeden hoort en verhoort. U hebt uw discipelen uitgezonden met de opdracht om de zieken te genezen, de doden op te wekken, de melaatsen te reinigen en demonen uit te drijven. Ze waren in staat om dit te doen vanwege jouw machtige kracht die in en door hen werkte. Ik vraag om diezelfde kracht om mijn leven te raken en de genezing en het herstel te bieden die ik nodig heb. Niets is onmogelijk voor jou. Je kunt meer doen dan ik kan vragen of zelfs maar kan bedenken. Strek uw genezende aanraking naar mij uit, Heer. In uw krachtige naam. Amen.

Genezend Licht Gebed
Hemelse Vader, dank u dat u al mijn wensen en behoeften kunt bevredigen. Uw woord zegt dat voor degenen die uw naam eren, de zon der gerechtigheid zal opkomen met genezing in haar stralen. Laat uw licht op dit moment op mij schijnen en herstel mij in volledige gezondheid. Help me alstublieft om kracht in u te vinden, wat mijn omstandigheden ook mogen zijn. Moge genade, barmhartigheid en vrede met mij zijn, van God de Vader en van Jezus Christus de Zoon, en de Heilige Geest in waarheid en liefde. Amen.

Meest populaire gebeden per onderwerp

Voor moeilijke tijden
Voor financiële welvaart
Voor lichamelijke gezondheid
Voor emotionele gezondheid
Voor bescherming
Voor een huwelijk
Voor baby's en zwangerschap
Voor familie
Voor geestelijke oorlogsvoering
Voor geestelijke gezondheid
Voor een dood
Voor de werkplek
Voor het slapen gaan

Ontvang ons gratis gebedsdagboek van 10 weken

Ons gebedsdagboek van 10 weken leidt je door je dagelijkse gebeden en helpt je bij het plannen van je gebedsweek. Het is helemaal gratis. Jij kan

klik hier om het nu te krijgen

.

25 krachtige gebeden voor genezing, troost, herstel en kracht (1)

Auteur bio
Natalie Regoli is een kind van God, een toegewijde vrouw en moeder van twee jongens. Ze heeft een Master's Degree in Rechten van de Universiteit van Texas. Natalie heeft in verschillende nationale tijdschriften gepubliceerd en is al 18 jaar advocaat.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Annamae Dooley

Last Updated: 11/08/2023

Views: 6072

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Annamae Dooley

Birthday: 2001-07-26

Address: 9687 Tambra Meadow, Bradleyhaven, TN 53219

Phone: +9316045904039

Job: Future Coordinator

Hobby: Archery, Couponing, Poi, Kite flying, Knitting, Rappelling, Baseball

Introduction: My name is Annamae Dooley, I am a witty, quaint, lovely, clever, rich, sparkling, powerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.