Voorbeden: hoe te bidden voor anderen (2023)

Wat is voorbede?

Voorbede is gebed voor de behoeften van anderen. Bidden voor anderen is een onbaatzuchtige uiting van liefde.

Waarom wil God dat we voor anderen bidden? Omdat voorbede een weerspiegeling is van Gods eigen karakter van uitgaande liefde en barmhartigheid. God wil dat we denken zoals Hij, en bidden voor anderen helpt ons verder te denken dan onszelf en te groeien in medeleven met anderen.

God vergelijkt gebed met welriekende wierook die Hem behaagt (Openbaring 5:8).

Voor wie moeten we bidden?

God geeft ons op verschillende plaatsen in de Bijbel instructies om voor anderen te bidden. De apostel Jakobus zegt ons dat we "voor elkaar moeten bidden, opdat jullie genezen mogen worden" (Jakobus 5:16).

De apostel Paulus moedigt ons aan om voorbede te doen (bidden) voor kerkleden en dienaren, “altijd biddend met alle gebed en smeking in de Geest, daartoe waakzaam met alle volharding en smeking voor alle heiligen – en voor mij, dat uiting moge mij gegeven worden, opdat ik vrijmoedig mijn mond mag openen om het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een geboeide gezant ben” (Efeziërs 6:18-20).

Paulus dringt er bij ons op aan “dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen geschiedenvoor alle mannen,voor koningen en alle gezagsdragers, opdat wij een rustig en vredig leven mogen leiden in alle godsvrucht en eerbied” (1 Timoteüs 2:1-2, cursivering overal toegevoegd).

We moeten dus zelfs bidden voor regeringsleiders en anderen die misschien niet weten dat we bestaan ​​en die ons niet hebben gevraagd om voor hen te bidden.

Jezus Christus gebood zelfs: “Heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten, enbid voor degenen die je hatelijk gebruikenen u vervolgen” (Matteüs 5:44, cursivering toegevoegd).

Jezus’ voorbeeld van voorbede

Midden in Zijn grootste beproeving bad Jezus vurig. Waar zou je voor hebben gebeden als je geconfronteerd werd met marteling en dood? Het is fascinerend om te zien waar Jezus aan dacht toen Hij bad, niet alleen voor Zichzelf (Lucas 22:41-42), maar ook voor Zijn discipelen en voor ons:

Voorbeden: hoe te bidden voor anderen (1)

“Zoals U Mij de wereld in hebt gestuurd, heb ik hen ook de wereld in gestuurd. En ter wille van hen heilig Ik Mijzelf, opdat ook zij geheiligd mogen worden door de waarheid.

“Ik bid niet alleen voor hen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven; opdat zij allen één mogen zijn, zoals U, Vader, in Mij bent en Ik in U; opdat ook zij één in Ons mogen zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij gezonden hebt” (Johannes 17:18-21).

Jezus richtte zich niet alleen naar binnen, maar liet door Zijn woorden en gebeden (Johannes 13-17) zien dat Hij liefde en vreugde en vrede en geduld wilde en alle vruchten van Gods Geest voor Zijn volgelingen.

Hij wist dat Zijn beproeving hun beproeving zou zijn. Hij wist dat wanneer Hij, de goede Herder, werd geslagen, ‘de schapen verstrooid zullen worden’ (Marcus 14:27). Hij bad voor hen - en voor ons - uit liefde en diepe bezorgdheid.

Jezus Christus is onze Bemiddelaar (Romeinen 8:34;Hebreeën 7:25). Hij leefde een menselijk leven vol beproevingen en uitdagingen, dus Hij begrijpt wat we doormaken. Hij staat aan onze zijde en kan meevoelen met onze zwakheden, en Hij maakt het voor ons mogelijk om de barmhartigheid en hulp te ontvangen die we nodig hebben wanneer we de “troon van genade” naderen (Hebreeën 4:15-16). En Hij wil dat wij leren om ook voorbidders te zijn.

Misvattingen over voorbede

Voorbeden is geen getallenspel. God hoeft niet te wachten tot 10 of 20 of 100 mensen over een situatie bidden om in te grijpen. Gebed is geen stemming of petitie waar God iets aan moet doen als genoeg mensen het 'tekenen'. Onze gebeden kunnen God niet dwingen om iets te doen.

God kan en zal handelen wanneer de tijd het beste is, of één persoon of een miljoen mensen ervoor bidden. Lees meer over Gods timing in ons artikel "God zijn timing is perfect.”

Ook is voorbede niet iets dat we moeten doen om te proberen punten bij God te verdienen, zodat we kunnen verzamelen als ons iets ergs overkomt. Onze motivatie moet liefde zijn - uitgaande, onbaatzuchtige zorg.

Waarom wil God dat we voor anderen bidden? Omdat voorbede een weerspiegeling is van Gods eigen karakter van uitgaande liefde en barmhartigheid. God wil dat we denken zoals Hij, en bidden voor anderen helpt ons verder te denken dan onszelf en te groeien in medeleven met anderen.Hoe zit het met de persoon die gebeden zoekt? Kan iemand andere gelovigen vragen om voor hem of haar te bidden en het vervolgens onnodig vinden om zelf te bidden?

Nee, we kunnen het gebed niet delegeren. Gebed maakt deel uit van onze persoonlijke relatie met God, en daarom moeten we zelf vurig tot Hem gaan, of anderen nu voor ons bidden of niet.

Hoe te bidden voor anderen

Gebed is een essentieel onderdeel van onze communicatie met onze liefhebbende Vader in de hemel. In de Bijbel vertelt Hij ons hoe we het meest effectief kunnen bidden - op een manier die Hem behaagt.

Hier zijn enkele bijbelse principes voor effectief voorbede. We zouden moeten:

 • Bid voor anderen vanuit het hart, met diep gevoel en oprechtheid.(Zie ons artikel “Gebed vanuit het hart” voor meer hierover.)

 • Bid regelmatig voor anderen.In wat vaak het onzevader wordt genoemd, zei Jezus ons te bidden: "Geef ons heden ons dagelijks brood" (Matteüs 6:11; zie "Het Onze Vader”). We moeten elke dag bidden voor onze behoeften en die van anderen.

 • Bid in detail voor anderen.God weet alles; maar Hij wil dat we met al onze specifieke verzoeken naar Hem toe komen, omdat Hij graag van ons hoort en wil weten wat voor ons belangrijk is. De Bijbel vergelijkt onze gebeden met wierook, en God houdt van gebeden die zijn als "zoete fijngeklopte wierook" (Leviticus 16:12Gedetailleerde, doordachte gebeden zijn prettiger dan overhaaste, samenvattende gebeden om 'iedereen tot zegen te zijn'. Het maken van een gebedslijst of gebedsdagboek kan je helpen de details te onthouden.

 • Bid met geloof voor anderen,wetende dat God alle macht heeft en houdt van de mensen voor wie we bidden. Geloof herinnert ons eraan dat God weet wat eeuwig het beste is voor elke persoon, en dat zelfs als God niet antwoordt op de manier die wij willen op het moment dat wij dat willen, we erop kunnen vertrouwen dat Hij het beste met ons voorheeft. (Bestudeer voor meer informatie over geloof de Schriften in ons artikel ‘Wat is geloof?” en de andere artikelen in die sectie.)

 • Bid met liefde voor anderen.Onthoud dat namen op een gebedslijst echte mensen vertegenwoordigen met diepe behoeften, worstelingen en gevoelens. Bedenk dat God van elk van hen houdt en wil dat we dezelfde uitgaande bezorgdheid hebben. Goddelijke liefde is totaal onzelfzuchtig en is de essentie van Gods karakter (zieGod is liefde”).

 • Bid vurig voor anderen - met intensiteit, ijver en passie.Jakobus 5:16vertelt ons dat "het doeltreffende, vurige gebed van een rechtvaardige man veel baat".

 • Bid voor anderen die willen helpen waar we kunnen.Hierbij kan gedacht worden aan fysieke hulp en aanmoediging. Kaarten, telefoontjes en bezoeken kunnen nuttig zijn. Het is niet verkeerd om iemand te vertellen dat je voor hem of haar bidt, als dat de persoon zal helpen bemoedigen.

 • Bid af en toe voor anderen met vasten.Wanneer een situatie zeer ernstig is of u dichtbij komt, kunt u besluiten om te vasten en te bidden om dicht bij God te komen en uw smeekbede aan Hem voor te leggen. (Lees meer over de spirituele tool van vasten in ons artikel “Wat is vasten?”)

Gebedslijst ideeën

Velen vinden het nuttig om een ​​lijst te maken van de mensen en situaties waarvoor ze willen bidden. Wat moet je op je gebedslijst zetten?

 • Gebedsverzoeken.Veel mensen in nood dienen formele gebedsverzoeken in bij hun predikant om deze in de kerk, via e-mail of sociale media bekend te maken.
 • Persoonlijke verzoeken en dingen waarvan je je bewust wordt door communicatie.Sommige mensen voelen zich niet op hun gemak bij het indienen van formele gebedsverzoeken, maar dat betekent niet dat ze niet met beproevingen worden geconfronteerd en aanmoediging nodig hebben.

God heeft zijn kerk zo ontworpen dat broeders kunnen groeien als een christelijk gezin dat elkaar ondersteunt. Naast gebedsverzoeken die formeel kunnen worden gedaan, kunnen we onze broeders ook leren kennen door gemeenschap. Dit zal natuurlijk veel dingen opleveren waar onze broeders mee te maken hebben, waarvoor we kunnen bidden.

Hebreeën 10:24-25 toont enkele van de verantwoordelijkheden en voordelen van christelijke gemeenschap:

"En laten we op elkaar letten om liefde en goede werken aan te wakkeren, waarbij we niet nalaten om samen te komen, zoals sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat des te meer naarmate je de Dag ziet naderen."

Lees meer over fellowship in ons artikel“Christelijke gemeenschap.”

 • Persoonlijke behoeften van andere vrienden en familieleden.Sommigen vragen misschien niet om gebeden, maar onze zorg voor hen kan ons ertoe brengen om ook voor hen te bidden.
 • Nieuwsverhalen over rampen en andere beproevingen waarmee mensen worden geconfronteerd.Er is geen einde aan mensen om voor te bidden in deze onrustige wereld. Deze situaties leiden er ook toe dat we "zuchten en huilen" en vurig bidden voor de komst van Gods Koninkrijk (Ezechiël 9:4; Mattheüs 6:10).

Bijbelverzen over bidden voor anderen

De Bijbel geeft veel voorbeelden van mensen die voor anderen bidden, en we kunnen veel leren door deze voorbeelden te bestuderen en erover te mediteren. Hier zijn slechts enkele voorbeelden van voorbidders in de Bijbel:

 • Abraham bemiddelde voor de mensen van Sodom ter wille van zijn neef Lot (Genesis 18:23-33). Hij begon gedenkwaardig met de vraag of God Sodom zou sparen als er 50 rechtvaardige mensen waren. Van daaruit vroeg hij moedig maar nederig ongeveer 45, 40, 30, 20 en ten slotte 10, en God antwoordde: "Ik zal het niet vernietigen ter wille van tien." Hoewel God er geen 10 vond, vervulde Hij Abrahams bedoeling door Lot en zijn gezin te sparen.

 • Mozes smeekte om Gods genade voor het zondige volk van Israël (Exodus 32:9-14; Numeri 14:11-20). Mozes wees Gods aanbod af om een ​​natie te maken van de nakomelingen van Mozes, en smeekte overtuigend om Gods genade ter wille van Gods naam.

 • Daniël smeekte God om zijn volk (Daniël 9:3-19). Daniëls hartstochtelijke en betekenisvolle gebed eindigt met zijn smeekbede: “O Heer, hoor! O Heer, vergeef! O Heer, luister en handel! Wacht niet langer ter wille van Uzelf, mijn God, want Uw stad en Uw volk zijn naar Uw naam genoemd” (vers 19).

 • De apostel Petrus bad voor de geliefde Dorcas, en God wekte haar zelfs op uit de dood (Handelingen 9:36-41).

 • De apostel Paulus bad regelmatig voor de mensen die hij diende (Romeinen 1:9-10;10:1;Efeziërs 1:15-19; Filippenzen 1:3-11;1 Tessalonicenzen 3:9-13).

Voor meer over gebed, zie de artikelen in de sectie“Hoe te bidden.”

Over de auteur

Voorbeden: hoe te bidden voor anderen (2)

Mike Bennett

Mike Bennett is redactioneel contentmanager voor de Church of God, een wereldwijde vereniging, in de regio Dallas, Texas. Hij coördineert de website Life, Hope & Truth,Onderscheidenmagazine, de Daily Bible Verse Blog en de Life, Hope & Truth Weekly Newsletter (inclusief World Watch Weekly). Hij maakt ook deel uit van het Personal Correspondence-team van ministers die het voorrecht hebben om vragen te beantwoorden die naar Life, Hope & Truth zijn gestuurd.

Lees verder

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated: 26/07/2023

Views: 6364

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.