Wat zegt de Bijbel over vreemdgaande vrouwen - BibleTalkClub.net (2023)

Wat zegt de Bijbel over wrok

Echtscheiding, hertrouwen en overspel | Wat zegt de Bijbel?

Bijbelverzen over liegen

Bijbelverzen over liegen

Wrok hoort niet thuis in het hart van een christen. Dit kan ervoor zorgen dat woede, bitterheid, jaloezie en wrok in ons hart groeien. Wat de Bijbel ons wel vertelt, is om wrokgevoelens jegens anderen los te laten.

  • Viviane BrickerBijdragende schrijver
  • 20216 dec

Wrok isbepaaldals een gevoel van woede of ongenoegen over iemand of iets oneerlijks. De meeste mensen hebben op een bepaald moment in hun leven geworsteld met gevoelens van wrok. De Bijbel spreekt in de loop van het Oude Testament en het Nieuwe Testament op veel plaatsen over wrok. In de hele Bijbel wordt wrok nooit in een goed daglicht gesteld.

Vergeving en een niet-bestaande zonde

Bradley S. Corbin, Bahai-geloofsleraar

Ontrouw heeft twee betekenissen: de ene is ontrouw aan een echtgenoot of seksuele partner, de andere ongeloof in een religie.

Het Bahai-geloof veroordeelt ontrouw in het huwelijk, maar deze zonde kan worden vergeven. Mocht iemand gekweld worden door een zonde, dan betaamt hij zich daarvan te bekeren en terug te keren naar zijn Heer. Hij schenkt waarlijk vergiffenis aan wie Hij wil, en niemand mag in twijfel trekken wat Hem behaagt te bevelen. Hij is in waarheid de Immervergevende, de Almachtige, de Algeprezene.

Alle religieuze leringen uit het verleden hebben de menselijke wereld in twee delen verdeeld: mensen van het Boek van God, of de pure boom en de andere mensen van ontrouw en dwaling, of de kwade boom. Bahá'u'lláh verwijderde deze verdeeldheid door de eenheid van de wereld der mensheid te verkondigen. Dit principe is gespecialiseerd in Zijn leringen. Dit principe verwijdert ontrouw in religie en daarom is er geen zonde die vergeven kan worden.

Bijbelverzen over vreemdgaande echtgenoten

In dit stuk leer je over de verschillendeBijbelverzen over vreemdgaande echtgenoten. Vreemdgaan door een echtgenoot wordt overspel genoemd. Maar wat zegt de Bijbel eigenlijk over bedrog of overspel? Dit is de vraag die we in dit artikel zullen beantwoorden. Het woordoverspelis etymologisch verwant aan het woordvervalsen, wat betekentiets slechter van kwaliteit maken door een andere stof toe te voegen. Daarom kunnen we zonder twijfel zeggen dat overspel de vervalsing van het huwelijk is door de toevoeging van een derde persoon. In eenvoudige bewoordingen kunnen we net zo goed zeggen dat overspel de vrijwillige seksuele activiteit is tussen een gehuwde persoon en iemand anders dan zijn/haar echtgenoot. De Bijbel begint zijn leringen over het huwelijk duidelijk met het patroon van Adam en Eva: één man en één vrouw, man en vrouw, beiden verenigd door de Almachtige God.

Lees ook:Is de Bijbel tegen crematie

Wat is Gods straf voor overspel

Leviticus 20:10 schrijft vervolgens de doodstraf voor overspel voor, maar verwijst naar overspel tussen een man en een getrouwde vrouw: En de man die overspel pleegt met de vrouw van een ander, zelfs hij die overspel pleegt met de vrouw van zijn naaste, de overspeler en de overspelige vrouw zullenzeker ter dood worden gebracht.

Wat betekent dit

Wat zegt de Bijbel over vreemdgaande vrouwen - BibleTalkClub.net (1)

Vergeven betekent dat je er bewust voor kiest om de situatie aan God over te dragen en dat je hen vergeeft zoals de Heer jou vergaf. We verdienen Gods vergeving niet, maar toch schenkt Hij ons die door in Jezus te geloven. Op dezelfde manier verdienen veel mensen in ons leven misschien geen vergeving, maar we moeten ze nog steeds vergeven.

Zelfs als ze niet om onze vergeving vragen, moeten we ze nog steeds vergeven zoals de Heer ons vergaf. Wanneer we ervoor kiezen om iemand opzettelijk te vergeven, zullen bitterheid, woede en wrok hun greep op ons hart beginnen te verliezen. De Heer kan je helpen deze gevoelens los te laten en ze te vervangen door liefde, zorgzaamheid en mededogen.

De Bijbel belooft ons dat als we ons aan God onderwerpen, de duivel van ons zal vluchten. Satan wil dat we boos, verbitterd en wrokkig jegens anderen worden, dus zal hij onze haat en vijandigheid aanwakkeren. Als we ervoor kiezen om onze gevoelens aan God voor te leggen en Hem om zijn hulp te vragen, zal God ons helpen en sterken.

De wereld dringt aan op het idee dat wrok normaal en prima is om te hebben, maar dat is het niet. Denk aan alle liedjes, films en andere werken van de wereld die wrok verheerlijken. De Bijbel vertelt ons dat wrok niet goed is en alleen maar zal eindigen in zonde.

Kies vandaag om wrok en bitterheid uit je hart te verwijderen. Als we eerlijk zijn tegenover onszelf, zal wrok koesteren jegens anderen ons alleen maar slechter doen voelen.

Voor verder lezen:

Mis het niet:Wat zegt de Bijbel over cremeren versus begraven

Gij zult geen overspel plegen

Dit artikel isleidende sectiekan te kort zijn om adequaat te zijnsamenvattende kernpunten. Overweeg om de voorsprong uit te breiden naareen toegankelijk overzicht gevenvan alle belangrijke aspecten van het artikel.

  • e

Gij zult geen overspel plegen” is te vinden in deBoek Exodusvan deHebreeuwse BijbelEnOude Testament. Het wordt beschouwd als het zesde gebod doorrooms-katholiekEnluthersautoriteiten, maar de zevende doorJoodsen het meestProtestantautoriteiten. Wat vormtoverspelwordt niet duidelijk gedefinieerd in deze passage van de Bijbel en is binnenin onderwerp van discussie geweestJodendomEnChristendomHet woord hoererij betekent ongeoorloofde seks, prostitutie, afgoderij, wetteloosheid.

Hoe om te gaan met een zeurende vrouw Bijbels

Er kunnen veel redenen zijn waarom een ​​vrouw zou zeuren.

Het is belangrijk om dit ook te weten voordat we proberen haar of de situatie te veranderen. Vergeet niet dat we ook hier eerlijk moeten zijn. Als ze zeurt over hoe je achteloos je kleren overal laat liggen of hoe je altijd laat thuiskomt zonder enige geldige reden, dan is dit misschien iets dat je ook moet zien en er ook eerlijk over moet zijn.

Dus wil je weten hoe je bijbels met een zeurende vrouw moet omgaan? Volg gewoon wat de bijbel ons leert en gebruik ze als richtlijnen. Herinneren-

Misschien vind je het leuk:Wat is de chronologische volgorde van de Bijbel

De betekenis van de kinderen van Gomer

We kunnen niet weten wie Gomer was zonder haar kinderen te bespreken. De Schrift vertelt ons dat ze drie kinderen had. Die kinderen zijn Jizreel, Lo Ruhamah en Lo Ammi. Elk van deze namen heeft een betekenisvolle betekenis die de ontzagwekkendheid van God blijft tonen.

Jizreël is een naam die betekent God zaait of God verspreidt. Dit is een verwijzing naar het oordeel dat God over Zijn volk zal brengen. De naam verwijst ook naar de beroemde vallei van Jizreël. In deze vallei werd bloed vergoten toen Jehu de koninklijke familie afslachtte2 Koningen 10-11. Alleen al het noemen van de naam Jizreël zou de Israëlieten eraan moeten herinneren hoe ze aan de macht kwamen en hoe snel ze uit de gratie kunnen vallen.

Het tweede kind van Gomer was een meisje genaamd Lo Ruhamah, wat niet geliefd of medelijden betekent. De naam is een symbool dat God niet langer van Zijn volk zal houden. Hij zal hen niet langer vergeven en in 722 v.Chr. vindt de vernietiging van Israël plaats met de invasie van de Assyriërs.

Het derde kind van Hosea en Gomer heeft de meest interessante naam. Lo Ammi betekent niet mijn volk. Deze naam verwijst naar het verbond dat God sloot met Zijn volk. God zegt herhaaldelijk: Ik zal je God zijn, jij zult mijn volk zijn. De naam die aan het derde kind van Gomer wordt gegeven, is een indicatie dat het verbond tussen God en Israël zal worden verbroken.

De Israëlieten zouden geweten hebben wat deze namen betekenden. Ze zouden hebben geweten dat Gomer ontrouw was aan Hosea. De vraag blijft of ze er acht op zouden slaan en hun manier van doen zouden veranderen?

Hoe om te gaan met ontrouw Bijbels

Wat is volgens de Bijbel de verantwoordelijkheid van een man in het huwelijk?

* Dit bericht kan gelieerde links bevatten. Voor meer informatie kunt u ons privacybeleid en volledige openbaarmakingsverklaring vinden door hier te klikken.

Helaas worden veel te veel christelijke echtparen gedwongen om erachter te komenhoe om te gaan met ontrouw Bijbels. We zijn het huwelijksverbond aangegaan met de volledige intentie om aan onze echtgenoot vast te houden tot de dood ons scheidt, maar nu ontdekken we dat we vragen moeten beantwoorden waarvan we nooit hadden durven dromen dat ze gesteld zouden worden.

Meestal wil de verraden echtgenoot wanhopig dat het huwelijk wordt hersteld en hersteld, maar merkt dat ze slechts de helft van de vergelijking is. Heel vaak willen we God ook echt eren in onze reactie, maar vinden we zoveel tegenstrijdige informatie over wat er van ons wordt verwacht dat we hulpeloos in de war raken en het gevoel krijgen dat er geen hoop meer is.

Hoe kunnen we God eren in een situatie die Hem ZO onteert? Het lijkt onmogelijk.

Tegelijkertijd worstelt de verradende partner vaak met veel meer dan alleen de zonde van overspel. De problemen die tot deze ontrouw hebben geleid, gaan ver terug en reiken diep! Hij wil vaak wanhopig zijn weg terug naar God vinden, maar voelt dat hij te ver is gevallen. Rebellie heeft zo'n sterke greep gekregen dat hij het gevoel heeft dat hij er nooit meer vrij van zal zijn.

Dierbare vrienden, als ik zojuist uw situatie heb beschreven, wil ik dat u weet dat er WEL hoop is! De Bijbel heeft antwoorden. We hebben gestaan ​​waar jij staat en we hebben vrijheid, genezing en herstel gevonden. Jij kan ook.

Controleer ook:Wat zegt de Bijbel over cremeren versus begraven

Trouw aan onze beloften

Lauri Anne Reinhart, directeur van de vormingsleiding voor leken, het rooms-katholieke bisdom Reno

Wij geloven dat alle zonden vergeven kunnen worden door God al onze zonden. Maar heeft de persoon die ontrouw heeft gepleegd zich bekeerd van zijn gedrag en zich ertoe verbonden het niet te herhalen? Of komt hun vragen om vergeving van God met voorwaarden? Ik zal veranderen als Zelfgenoegzaamheid ook verkeerd is: Godheeftmij te vergeven

Een ander woord voor ontrouw is overspel. Overspel is het tegenovergestelde van morele goedheid en het is zo belangrijk dat het het zesde van de Tien Geboden is. Overspel schaadt iemands relatie met God en ook met de persoon aan wie je beloofd hebt trouw te zijn.

Moreel gedrag is een manier waarop we getuigen van de God waarin we geloven. Trouw aan een ander weerspiegelt ons geloof dat God trouw is aan ons. Jezus belooft altijd bij ons te zijn en hij zal trouw zijn aan zijn belofte. Als gelovigen streven we ernaar trouw te zijn aan de onze.

Wat zegt de Bijbel over overspel

Waarom is overspel een zonde?Gods geboden verbieden overspel.Het staat in de Bijbel, Exodus 20:14, NBV. U zult geen overspel plegen.

God schiep het huwelijk in het begin.Het staat in de Bijbel,Mattheüs 19:4-6, NBG. En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij die gemaakt heeft?henmaakte ze in het begin mannelijk en vrouwelijk, en zei: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één vlees worden? Dus dan zijn ze niet langer twee, maar één vlees. Wat God daarom heeft samengevoegd, mag de mens niet scheiden.

Je partner verlaten voor iemand anders kan legaal zijn, maar het is overspel in Gods ogen.Het staat in de Bijbel, Mattheüs 19:9, NBG. En ik zeg jullie, wie zijn vrouw verstoot, behalve om seksuele immoraliteit, en een ander trouwt, pleegt overspel, en wie haar trouwt die gescheiden is, pleegt overspel.

Controleer ook:Wat zegt de Bijbel over cremeren versus begraven

Bijbelverzen over vreemdgaan in het huwelijk

Er zijn veelBijbelverzen over vreemdgaan in het huwelijknuttig om te weten. Vreemdgaan door een echtgenoot wordt overspel genoemd. Maar wat zegt de Bijbel eigenlijk over bedrog of overspel? Dit is de vraag die we in dit artikel zullen beantwoorden. Het woordoverspelis etymologisch verwant aan het woordvervalsen, wat betekentiets slechter van kwaliteit maken door een andere stof toe te voegen. Daarom kunnen we zonder twijfel zeggen dat overspel de vervalsing van het huwelijk is door de toevoeging van een derde persoon. In eenvoudige bewoordingen kunnen we net zo goed zeggen dat overspel de vrijwillige seksuele activiteit is tussen een gehuwde persoon en iemand anders dan zijn/haar echtgenoot. De Bijbel begint zijn leringen over het huwelijk duidelijk met het patroon van Adam en Eva: één man en één vrouw, man en vrouw, beiden verenigd door de Almachtige God.

Bijbelcitaten over overspel

Wat zegt de Bijbel over vreemdgaande vrouwen - BibleTalkClub.net (2)

Je zult geen overspel plegen.”~Exodus 20:14

“En ik zeg jullie: wie zijn vrouw verstoot, behalve om seksuele immoraliteit, en een ander trouwt, pleegt overspel.~Mattheüs 19:9

U hebt gehoord dat er is gezegd: U zult geen overspel plegen. Maar ik zeg je dat iedereen die met wellustige bedoelingen naar een vrouw kijkt, in zijn hart al overspel met haar heeft gepleegd.”~Mattheüs 5:27-28

“Of weet u niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Laat u niet misleiden: noch ontuchtplegers, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch homoseksuele mannen, noch dieven, noch hebzuchtigen, noch dronkaards, noch lasteraars, noch oplichters zullen het koninkrijk van God beërven.”~1 Korintiërs 6:9-10

“Geen verleiding heeft je overvallen die niet gewoon is bij de mens. God is trouw en Hij zal niet toelaten dat je boven je vermogen wordt verzocht, maar Hij zal je met de verzoeking ook een uitweg bieden, zodat je het kunt doorstaan.”~1 Korintiërs 10:13

Controleer ook:365 Fear Not Bijbelverzen lijst

Wat leert dit verhaal ons over het evangelie

Het verhaal van Gomer is er een met een krachtige boodschap aan de Israëlieten van haar tijd en aan de christenen van vandaag.

Ze verpersoonlijkte de acties van de Israëlieten. Ze zouden doorgaan met deze cyclus van berouw, verlossing en herstel. God was hun echtgenoot en ze pleegden overspel met de aanbidding van afgoden. Afgoderij is een spirituele vorm van prostitutie. In onze relatie met Christus moeten we trouw zijn. We moeten Hem centraal stellen in alles wat we doen.

God verlangde wanhopig naar een relatie met Zijn volk. Hij wilde de Israëlieten zegenen en hen een leven vol vreugde geven. Ze waren zo door zonde geslagen dat hun zicht wazig werd. De zonde bracht hen naar een plaats waar God zei: bekeer u of zie mijn toorn onder ogen. Zonde kan ons vandaag naar diezelfde plek brengen, maar we hebben de belofte dat herstel mogelijk is.

Het mooie aan het verhaal van Gomer is dat ze bevestigt dat niemand verder is dan vergeving en herstel. Hosea koopt zijn vrouw terug en vertelt haar dat ze bij hem kan wonen. Hij kiest ervoor om van haar te houden, ongeacht wat ze heeft gedaan.

God heeft zijn zoon gestuurd om ieder van ons te redden. Het maakt niet uit hoe slecht we denken dat we hebben gehandeld of welke zonden we hebben begaan, we kunnen nog steeds de gave van ontvangenredding.

Wat zegt de Bijbel over man die vrouw bedriegt?

Wat zegt de Bijbel over man die vrouw bedriegt?Vreemdgaan door een echtgenoot wordt overspel genoemd. Maar wat zegt de Bijbel eigenlijk over bedrog of overspel? Dit is de vraag die we in dit artikel zullen beantwoorden. Het woordoverspelis etymologisch verwant aan het woordvervalsen, wat betekentiets slechter van kwaliteit maken door een andere stof toe te voegen. Daarom kunnen we zonder twijfel zeggen dat overspel de vervalsing van het huwelijk is door de toevoeging van een derde persoon. In eenvoudige bewoordingen kunnen we net zo goed zeggen dat overspel de vrijwillige seksuele activiteit is tussen een gehuwde persoon en iemand anders dan zijn/haar echtgenoot. De Bijbel begint zijn leringen over het huwelijk duidelijk met het patroon van Adam en Eva: één man en één vrouw, man en vrouw, beiden verenigd door de Almachtige God.

Aanbevolen lectuur:Wat zegt de Bijbel over cremeren versus begraven

Wel of niet scheiden

Dus hoe moeten we weten of we moeten zoeken naar echtscheiding of verzoening? Hoe weten we hoe we bijbels ontrouw moeten aanpakken in onze eigen, individuele situaties?

Ik geloof dat het antwoord alles te maken heeft met bekering. Kijk naar wat God tegen Israël zei nadat Hij van haar gescheiden was:

Jeremia 3:12-13 Ga daarom heen en breng deze boodschap aan Israël. Dit is wat de Heer zegt:O Israël, mijn ontrouwe volk, kom weer bij mij thuis, want ik ben genadig.Ik zal niet voor altijd boos op je zijn. Erken alleen je schuld.Geef toe dat u tegen de Heer, uw God, in opstand bent gekomen en overspel tegen Hem hebt gepleegd door onder elke groene boom afgoden te aanbidden.Geef toe dat je weigerde naar mijn stem te luisteren. Ik, de Heer, heb gesproken!

God was bereid Zichzelf met Israël te verzoenen als ze zich maar zou bekeren en tot Hem zou terugkeren. Als we willen weten hoe we bijbels met ontrouw moeten omgaan, dan geloof ik dat we dat ook moeten doen.

Ja, verzoening na ontrouw is een daad van genade, maar onze God schenkt ons elke dag genade, en als Zijn volk zijn we geroepen om een ​​genadig leven te leiden.

Als er waarachtig, oprecht en volledig berouw is van de kant van de verrader, kan God herstellen wat gebroken is. Er kan een nieuw verbond worden gesloten. Als er echter geen berouw is, dan geloof ik1 Korintiërs 5vertelt ons wat we moeten doen.

Wat zegt de Bijbel over geheimhouding

Wat God te zeggen heeft over vreemdgaan.

Er staat: Neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze liever. Want het is beschamend om zelfs maar te vermelden wat zulke mensen in het geheim doen, maar het licht onthult alles wat ze doen. St. Paul gebruikt de metafoor van duisternis om privacy te beschrijven, wat de belangrijkste metafoor is voor het kwaad in de Bijbel.

Misschien vind je het leuk:Wat zegt de Bijbel over cremeren versus begraven

Belangrijke verzen over Gomer

Toen de Heer door Hosea begon te spreken, zei de Heer tegen hem: Ga, neem voor jezelf een overspelige vrouw en ontrouwe kinderen, want het land is schuldig aan het meest verachtelijke overspel door van de Heer af te wijken.

Hun moeder is ontrouw geweest en heeft hen in ongenade verwekt. Ze zei: ik ga achter mijn minnaars aan, die mij mijn eten en mijn water, mijn wol en mijn linnen, mijn olie en mijn drinken geven.

Ze zal haar minnaars achtervolgen maar ze niet vangen, ze zal ze zoeken maar ze niet vinden. Dan zal ze zeggen ik ga terug naar mijn man zoals eerst, want toen was ik beter af dan nu.

Ik zal haar straffen voor de dagen dat ze wierook brandde voor de Baäls, ze versierde zichzelf met ringen en sieraden, en ging achter haar minnaars aan, maar mij vergat ze.

De Heer zei tegen mij: Toon nogmaals je liefde voor je vrouw, ook al is ze geliefd door een ander en is ze een overspelige vrouw. Houd van haar zoals de Heer van de Israëlieten houdt, hoewel ze zich tot andere goden wenden en van de heilige rozijnenkoeken houden. Dus kocht ik haar voor vijftien sikkels zilver en ongeveer een homer en een lethek gerst. Toen zei ik tegen haar: je zult vele dagen bij mij wonen, je mag geen prostituee zijn of intiem zijn met een man, en ik zal bij je wonen.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tish Haag

Last Updated: 26/07/2023

Views: 5730

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.